Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

“Jiupin” gips önümleri, bu kompaniýa jinhua şäherinde ýerleşýär we häzirki wagtda doly garaşsyz intellektual eýeçilik hukugyna eýedir, her ýylda 20 million metr ösen gesso liniýasy, gips tagtasy, 300000 inedördül metr, gips taýagy 15000 tonna bar. gips bezeg önümleriniň içerki önümleri, LTD.

“Jiupin” markaly gips önümleri esasan şulary öz içine alýar: mehanizm şah çyzygy, tekiz sim, çüýşe modelleme burçy, ýaý, gül burçy, ýeňil plastinka, nagyşly, korbel, rim sütüni we ş.m. ondan gowrak seriýa we ýüzlerçe görnüş.

Gesso çyzgysy, esasan, içerki bezeg materiallary, ýangynyň öňüni almak, çyglylyga garşy, ýylylygy tygşytlamak, ses izolýasiýasy we ýylylyk izolýasiýasy we beýleki funksiýalary öz içine alýar.Againene-de owadan görnüşi, tekiz ýüzü, düşnükli nagşy bilen \ Şereketimiz diňe "jiupin markasyny" öndürýär.

Kompaniýanyň profiliniň ajaýyp ussatlygy we döredijiligi

Zhejiang welaýatynyň Jinhua şäherindäki himiki gurluşyk materiallarynyň hiline gözegçilik we gözegçilik merkezine görä, “Yougeng” markaly gips liniýasy GB9778-1988 milli standartynyň talaplaryna laýyklykda synagdan geçirildi.Synag netijeleri önümiň tehniki öndürijiliginiň milli ülňülere laýyk bolup biljekdigini we barlanan önümleriň hem ýokary hilli önümleriň talaplaryna laýyk gelýändigini görkezýär.
GB6566-2001 "Gurluşyk materiallarynyň radionuklid çäkleri" barlagyna görä önümler A kategoriýalara bölünýär we satuw we ulanyş çäkleri bilen çäklendirilmeýär.

Biziň işimiziň maksady "ajaýyp hil we hyzmat bermek", baky maksadymyz "müşderileri kanagatlandyrmak".

Operasiýa ýörelgesine eýerýäris, "kompaniýanyň esasy işi hökmünde bitewilik ýörelgesidir".

Size has ýokary hilli önümler we has gowy hyzmatlar bermek üçin "Pragmatiki, öňdebaryjy, täzelikçi" kärhananyň ruhy hökmünde kabul ediň.

“Jinhua Jiupin Bezeg Materials Co., Ltd” 20 ýyldan gowrak taryhy bolan gurluşyk materiallaryny öndüriji.Önümlerimizi Eastakyn Gündogara, Günorta-Gündogar Aziýa, Günorta Amerika, Awstraliýa, Afrika we Europeewropa eksport edýäris.Önümlerimizde suw geçirmeýän, çyglylyga garşy, ýangyna garşy, ýylylykdan goraýan, öçmeýän we ametabolik aýratynlyklary bar.

Ofislerde, supermarketlerde, bölümlerde we beýleki binalarda potolok materiallary hökmünde giňden ulanylýar.Häkimiýetleriň synagyna we köp sanly wekilçilikli taslamalara görä, önümlerimiz dünýäde şol bir pudakda eýýäm tapawutlanýar.“Linyi Jinhua Jiupin Bezeg Materials Co., Ltd” dünýäniň dürli künjeklerinden myhmanlary garşy alýar.
GB6566-2001 "Gurluşyk materiallarynyň radionuklid çäkleri" barlagyna görä önümler A kategoriýalara bölünýär we satuw we ulanyş çäkleri bilen çäklendirilmeýär.