Diwar burçly gips korniş üçin gips korniş

Gysga düşündiriş:

Gips burçy: gips kornişleri / plastmassa galyplary

potolok korniş: potolok galyplary / ypsum korniş öndürijileri

gips galyplary: gips galyplary / bezeg kornişleri / silikon şem galyplary

bezeg galyplary: plastmassa galyplar / süýümli gips korniş

gips korniş galyplary: korniş dizaýnlary / daşarky korniş / potolok galyplary

ýeňiji gips korniş: akustiki diwar panelleri / gips örtük ululyklary

kornişler we galyplar: potolok paneli / paris gips / bezeg potolok panelleri

gips enjamlary: bezegli gips korniş /

gips korniş dizaýnlary: gips örtük burçlary /

diwar gips dizaýnlary: guradyjy potolok dizaýnlary


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

* Asbest däl

* güýçli we berk

* Ojakdan goraýan

* Galyplara we mör-möjeklere garşy

* suw geçirmeýän

* Çyglylyga garşy

* Ses / ýylylyk izolýasiýasy.

* Lighteňil agram

* Hiç hili ýoýulma ýok

* Sary garşylyk

* Arassalamak aňsat

* Üsti tekiz

* Gül nagşyny arassalaň

* Elbetde 3D effekti

* Ajaýyp konstruktiw ýerine ýetiriş

2
1

Kornişlerimiz, galyplarymyz we esbaplarymyz süýümli aýna berkitme we önüme goşmaça güýç, ýiti dizaýn we uzak ömür berýän gipsiň gaty gowy hilini ulanyp öndürilýär.

Önümiň beýany

Gips çyzygy jaýyň bezeg materiallary, esasy içki bezegdir.Amaly we owadan dürli nagyşlary getirip biler.Ot, çyglylyk, ýylylyk, ses, ýylylyk izolýasiýasy bilen ajaýyp bezeg effektini oýnap biler.Gips howa geçirijilikli sementli materiallar, gips relýef bezeg önümleri molekulalaryň iň gowusyna ýetmegini üpjün etmek üçin degişli galyňlyga eýe bolmalydyr.

Belli bir peýdaly ömri üpjün etmek we doly we ygtybarly ulanmak döwründe.Gips bezeg önümleri gaty inçe bolsa, diňe hyzmat ediş möhleti gysga bolman, howpsuzlyga hem täsir edýär.

Öýlerde gips örtügi we gips kornişini oturtmak modasy 200 ýyl mundan ozal çykypdy.

gips kornişis içerki bezeg materiallary, dürli amaly we owadan nagyşlar bilen,

otaglary akylly we gowy taýýarlamak.Ojakdan goraýan, suw geçirmeýän, güýçli korrupsiýa subutnamasy,

çilim çekmeýän, çyglylyga garşy.

Jinhua Jiupin, 20 ýyllyk gips kornişinde ökde, kornişlerimiziň hemmesi elde ýasalan

iň oňat gipsden.Myhmanhanada stilleriň we dizaýnlaryň, bezegleriň köp görnüşi bar,

Villa, Sergi zaly, Kino, Konsert zaly, Maslahat otagy, Zal, KTV otaglary.

3
1

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň