Lighteňil gyzdyryp bolýan elektrik kamin lomaý

Gysga düşündiriş:

Elektrik kamin lomaý lomaý lomaý oturylyşyk oturylyşygy bezemek üçin amatly Led bilen dolandyrylýan temperatura

Bu ýangynyň ýakylmagyna meňzeýän kamin çyrasy, köp ululykda we şekilli kamin çyralaryny öndürýäris.Öý üçin kamin medeniýet, ýöne bir sungat.Öýüňize ahyrky täsir galdyrýar we jaýyň gymmatyny ýokarlandyrýar. Ojagyň çeper özüne çekijiligine goşmaça, ojakdaky alawlar hemişe bökýär, diridigini aýdyp bolar, alaw hiç haçan bolmaz iň soňky hereketi gaýtalaň, soňra bolsa bu ojagy beýleki ýyladyş usullaryndan iň uly tapawut bolan ojak bolup, tutuş ýaşaýyş jaýyna ýaýratyň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bu ýangynyň ýakylmagyna meňzeýän kamin çyrasy, köp ululykda we şekilli kamin çyralaryny öndürýäris.Öý üçin kamin medeniýet, ýöne bir sungat.Öýüňize ahyrky täsir galdyrýar we jaýyň gymmatyny ýokarlandyrýar. Ojagyň çeper özüne çekijiligine goşmaça, ojakdaky alawlar hemişe bökýär, diridigini aýdyp bolar, alaw hiç haçan bolmaz iň soňky hereketi gaýtalaň, soňra bolsa bu ojagy beýleki ýyladyş usullaryndan iň uly tapawut bolan ojak bolup, tutuş ýaşaýyş jaýyna ýaýratyň.

1. Ölçegleri: Zawod dürli kamin çyralaryny öndürýär, whatsapp bilen habarlaşyň ýa-da gözleg üçin habar iberiň.

Electric fireplace01

2. Her möwsümde ulanyp boljak üýtgeýän intensiwligi we ýagtylygy bilen kamin çyrasynyň dürli sazlamalary;100% energiýa tygşytlaýjy LED tehnologiýasy, ýagty çyralar we oňat ýasalan aýna öň tarapy, ýyly we energiýa tygşytlaýan hakyky kamin täsirini görkezýär.

3. Ajaýyp dizaýn: livingaşaýyş jaýyňyz, güýmenje merkeziňiz we ýatylýan otagyňyz üçin ajaýyp döwrebap kamin.Ony diwara gurnamak isleseňizem ýa-da ýönekeýje dynç almak isleseňizem, boş ýer tygşytlamak we şol bir wagtyň özünde owadan görünmek üçin döredildi.Otagyňyzda düýşli atmosfera dörediň.Onuň bilen gyş otagy ýylylyk bilen doldurylar.

4. Ember ýatagynyň üstündäki panjara ömürlik rezin ýazgylary, odun ýakýan kamin ýaly görünýär.

5. Gurmak we aýyrmak aňsat.Tekiz düýbi bilen, goýmany göni ýere goýup bolýar.LED ody we buz alawy bilen kamin çyra gyzdyryjy.Heatylylyk, otagy aşa guratman, howadaky tebigy çyglylygy saklamaga kömek edýär.Öý, ofis ýa-da ýylylyk we gurşaw gerek ýerleriň hemmesi üçin ajaýyp

6. Pes ses: Sesi gaty ýeňil we duýmak kyn.Şeýlelik bilen siz we maşgalamyz süýji arzuwlar edip bilersiňiz.Ulanylanda gyzdyryjy gyzýar.Burnanmazlygyň öňüni almak üçin ýalaňaç deriniň gyzgyn ýüzlere degmegine ýol bermäň.

7. Giňişleýin ulanylyş: öý bezegi, baýramçylyk dabaralary we ýapyk / açyk yşyklandyryş we ş.m. üçin ulanylýar Bu önüm diňe sahna bezegi we yşyklandyryş funksiýalarynda ulanylýar.Ateryladyjy hökmünde ulanmaň!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň