Gips korniş, diwar potolok bezeg kornişleri we gülleri dizaýn edýär

Gysga düşündiriş:

Gips burçy: gips kornişleri / plastmassa galyplary

potolok korniş: potolok galyplary / ypsum korniş öndürijileri

gips galyplary: gips galyplary / bezeg kornişleri / silikon şem galyplary

bezeg galyplary: plastmassa galyplar / süýümli gips korniş

gips korniş galyplary: korniş dizaýnlary / daşarky korniş / potolok galyplary

ýeňiji gips korniş: akustiki diwar panelleri / gips örtük ululyklary

kornişler we galyplar: potolok paneli / paris gips / bezeg potolok panelleri

gips enjamlary: bezegli gips korniş /

gips korniş dizaýnlary: gips örtük burçlary /

diwar gips dizaýnlary: guradyjy potolok dizaýnlary


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyk:

* Asbest däl

* güýçli we berk

* Ojakdan goraýan

* Galyplara we mör-möjeklere garşy

* Çyglylyga garşy

* Arassalamak aňsat

* Üsti tekiz

* Gül nagşyny arassalaň

* Elbetde 3D effekti

* Ajaýyp konstruktiw ýerine ýetiriş

* Ses / ýylylyk izolýasiýasy.

* Lighteňil agram

* Hiç hili ýoýulma ýok

* Sary garşylyk

* suw geçirmeýän

1
2

Kornişlerimiz, galyplarymyz we esbaplarymyz süýümli aýna berkitme we önüme goşmaça güýç, ýiti dizaýn we uzak ömür berýän gipsiň gaty gowy hilini ulanyp öndürilýär.

Moda dizaýnlary bilen gips kornişiniň dürli görnüşleri bar.

Owadan korniş, ýeňil çukurlar, bezeg monjuklary, merkezi paneller, relýef / diwarlar we potoloklar, deworatiw sütünler, bezeg sütünleri, kamin çarçuwasy.

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak maglumatlary

Gaplamak maglumatlary: Plastiki halta we kagyz karton

Eltip bermegiň jikme-jigi: 1 * 20ft konteýner / 20 gün

Port

Içki bezeg üçin potolok korniş üçin zhejiang

 

Esasy häsiýet

Gips kornişleri, içerki bezeg materialy bolup, dürli amaly we owadan nagyşlar bilen otaglary akylly we oňat taýýarlaýar.Ojakdan goraýan, suw geçirmeýän, güýçli korrupsiýa, tüsse we çyglylyga garşy.

1. Gips galyplarynyň 500-den gowrak dizaýnynyň ajaýyp hili bar

2. inönekeý we bezeg dizaýnlarynda bar

3. Doly bahaly teklip

4. Materiallar ýanmaýan, asbestsiz, zyýansyz, güýçli we çydamly

5. Gurmak aňsat we çalt

6. Smoothumşak bezegi tamamlaýar

7. Önümlerimizi öz ýurtlarynda görkezmek üçin daşary ýurtly alyjy gözleýäris

8. Diwaryň we potolokyň birleşmesini / bogunlaryny boşadyp, giňişlige stil we baha goşmak üçin gips galyplarymyzy ulanyň.

Kornişlerimiz, galyplarymyz we esbaplarymyz süýümli aýna berkitme we önüme goşmaça güýç, ýiti dizaýn we uzak ömür berýän gipsiň gaty gowy hilini ulanyp öndürilýär.

Moda dizaýnlary bilen gips kornişiniň dürli görnüşleri bar.

Owadan korniş, ýeňil çukurlar, bezeg monjuklary, merkezi paneller, relýef / diwarlar we potoloklar, deworatiw sütünler, bezeg sütünleri, kamin çarçuwasy.

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak maglumatlary

Gaplamak maglumatlary: Plastiki halta we kagyz karton

Eltip bermegiň jikme-jigi: 1 * 20ft konteýner / 20 gün

Port

Içki bezeg üçin potolok korniş üçin zhejiang

 

Esasy häsiýet

Gips kornişleri, içerki bezeg materialy bolup, dürli amaly we owadan nagyşlar bilen otaglary akylly we oňat taýýarlaýar.Ojakdan goraýan, suw geçirmeýän, güýçli korrupsiýa, tüsse we çyglylyga garşy.

1. Gips galyplarynyň 500-den gowrak dizaýnynyň ajaýyp hili bar

2. inönekeý we bezeg dizaýnlarynda bar

3. Doly bahaly teklip

4. Materiallar ýanmaýan, asbestsiz, zyýansyz, güýçli we çydamly

5. Gurmak aňsat we çalt

6. Smoothumşak bezegi tamamlaýar

7. Önümlerimizi öz ýurtlarynda görkezmek üçin daşary ýurtly alyjy gözleýäris

8. Diwaryň we potolokyň birleşmesini / bogunlaryny boşadyp, giňişlige stil we baha goşmak üçin gips galyplarymyzy ulanyň.

3
Gypsum Cornice1

Gips gül burçlarymyzyň ýüzden gowrak görnüşi bar.Gips gül burçlary esasan gips tekiz çyzyklary bilen gabat gelýär we olar esasan telewizoryň fon diwaryny dizaýn etmek ýaly diwar bezegi üçin ulanylýar.Gips gül burçlary tekiz çyzyklaryň burçlaryna we tekiz çyzyklaryň nagyşlaryna laýyklykda saýlanan we gabat gelýän gül burçlaryna bölünýär.Gips gül burçuny we tekiz çyzygy gurmagyň usuly şeýleräk: 1. Daşaýjynyň ýüzi tekiz däl, we gips çyzygynyň bardygyny anyklamak üçin putty ýaly bezeg önümini ulanmaly. ýelmeşdirilen boşluk mümkin boldugyça kiçidir, ýöne şertler rugsat berse, gips çyzygynyň gaçmak mümkinçiligini azaltmak üçin gips çyzygyny sement gatlagynyň diwaryna gönüden-göni ornaşdyrmak iň gowusydyr.2. Dizaýn çyzgysyna görä, diwara degişli gurnama ýerini tapyň.3. Gips gül burçuny diwara ýelmemek üçin ýelmeşýän poroşoky çaltlaşdyrmak üçin ýelim ulanyp bilersiňiz.Gips gül burçuna bir-iki minutlap berk basyň we ekstrudirlenen ýelimi aç-açan boşluklar bilen çalyň.4. Gips gül burçunyň üstündäki ýelim ýarym gury bolansoň, gips çyzygynyň ýüzüni arassalamak üçin suwa batyrylan çotgany ulanyň.Gips gül burç gaplamamyz, adatça 4 bölek bolup, soňra köpürjik haltalara örtülendir.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň