Kiçijik elektrik kamininiň lomaý satuwy

Gysga düşündiriş:

Kiçijik elektrik kamin, içerde şahsy otag üçin termostat bilen howpsuz asuda kamin gyzdyryjy

GÖRNÜŞLER: Içerde ulanmak üçin bu göçme kosmos elektrik kamin gyzdyryjy, polda durup, stoluň üstünde özbaşdak durup biler we ýatylýan otagyňyzda, otagyňyzda, aşhanaňyzda ýa-da ofisiňizde alyp bilersiňiz.Ol ygtybarly we ulanmaga ygtybarly kepillendirilen hil bilen ýangyn saklaýjy materialdan ýasalýar.Pes ses tehnologiýasy bilen, içerde ulanmak üçin sessiz kiçijik elektrik kamin gyzdyryjy, otagyňyzy hiç hili päsgelçiliksiz ýyly saklamak üçin döredildi.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

GÖRNÜŞLER: Içerde ulanmak üçin bu göçme kosmos elektrik kamin gyzdyryjy, polda durup, stoluň üstünde özbaşdak durup biler we ýatylýan otagyňyzda, otagyňyzda, aşhanaňyzda ýa-da ofisiňizde alyp bilersiňiz.Ol ygtybarly we ulanmaga ygtybarly kepillendirilen hil bilen ýangyn saklaýjy materialdan ýasalýar.Pes ses tehnologiýasy bilen, içerde ulanmak üçin sessiz kiçijik elektrik kamin gyzdyryjy, otagyňyzy hiç hili päsgelçiliksiz ýyly saklamak üçin döredildi.

Armylylyk diňe bir duýgy däl, eýsem duýgydyr we kamin bize berýän zat "görünýän ýylylyk".Ojagy ýakyň we alawyň ýokarlananyny gören pursatyňyzda onuň ýylylygyny we janlylygyny duýuň.Reňkli we hoşboý ysly saçaga meňzeýär, ony göreniňizde onuň lezzetini duýup bilersiňiz.Beýleki ýyladyş usullary, kondisionerler, radiatorlar ýa-da poly ýylatmak bolsun, bedeniň ýylylygyny duýmazdan ozal garaşmaly.Görüşi bolmadyk biri saçak iýýän ýaly, tagamyny duýmak üçin ony agzynda iýmeli.Ojak hemişe maşgala ýygnanyşygynyň merkezidir.Kaminiň gapdalynda sary çyralar guruň, dostlaryňyz we maşgalaňyz bilen oturyň we söhbet ediň we kitap okaň.Tanyş nostalgiki aýdym-saz diňlemek, bugdaýan bir käse kofe içmek we ojakda gygyrýan odun döwmek, bu sahnanyň özi asylly sungat.Käbir adamlar öýlerinde mantel ýasamagy halaýarlar, ýöne hakyky ojagy sypdyrýarlar.Maşynlary halaýan adam maşynyň suratyny asýar öýdýän.Maşyn sürmegiň lezzetini we tizligini başdan geçirip bilmeýär.Maşgala diwara ýa-da telewizora ýa-da hakyky oda eýe bolan kamin bilen ýüzbe-ýüz bolanda iki maşgala ýagdaýynyň arasyndaky tapawudy göz öňüne getiriň.

Electric fireplace03
Electric fireplace09

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň